ลงประกาศหนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์ รายวัน “ซีพีดี นิวส์”

ใบอนุญาตการพิมพ์เลขที่ สสช ๒๐/๒๕๕๙ ISSN /2465-499X

ลงประกาศหนังสือพิมพ์
ราคา 50 บาท

หนังสือพิมพ์รายวัน "ซีพีดี นิวส์"
ใบอนุญาตการพิมพ์เลขที่ สสข ๒๐/๒๕๕๙ ISSN 2465-499X รับลงโฆษณา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ​

รับลงโฆษณา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

– เชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
– ประกาศจ่ายเงินปันผล
– เชิญประชุมเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือ อำนาจกรมการ
– เชิญปะชุมเพิ่มทุน
– เชิญปะชุมลดทุน
– ปะชุมย้ายบริษัทข้ามเขต

– ประกาศเลิกห้างเลิกบริษัท
– ประชุมเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
– ประกาศชำระบัญชี
– เชิญประชุมเลิกบริษัท
– งบดุล
– เปลี่ยนตราประทับ
– ประกาศอื่นๆ

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียน จดจัดตั้งบริษัท
จดเปลี่ยนแปลงต่างๆ เปลี่ยนแปลงกรรการ เพิ่มทุน ย้ายท่อยู่ ฯลฯ

Scroll to Top